Committees

Committees

Chair: Hirofumi Kanoh (Chiba Univ.)
Vice-Chair: Akihiko Matsumoto (Toyohashi Tech.)
Vice-Chair: Kazuyuki Nakai (MicrotracBEL)
Vice-Chair: Kiyoto Otsuka (Kuraray)

Akira Endo (AIST)
Toshihide Horikawa (Univ. Tokushima)
Taku Iiyama (Shinshu Univ.)
Akio Kodama (Kanazawa Univ.)
Ryotaro Matsuda (Nagoya Univ.)
Isamu Moriguchi (Nagasaki Univ.)
Shin Mukai (Hokkaido Univ.)
Takahiro Ohkubo (Okayama Univ.)
Tomonori Ohba (Chiba Univ.)
Hideki Tanaka (Kyoto Univ.)
Takahiro Ueda (Osaka Univ.)
Takuji Yamamoto (Univ. Hyogo)
Masayuki Yoshida (MicrotracBEL)